ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม

 
นายชลิต วิพัทนะพร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม  หน้าแรก     งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ 
งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ
งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ  
     การศึกษารายกรณีของบุคคลพิการซ้อน เพื่อพัฒนาการฝึกการเดินด้วยเทคนิคเบี้ยอรรถกร (Token Economy)ดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมสนามแข่งแม่เหล็ก มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสายตากับมือของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมเรียนรู้การจัดหมวดหมู่สัตว์ที่มีผลต่อทักษะการเรียนรู้และจดจำการจัด หมวดหมู่สัตว์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมชุดฝึกการลากเส้นตามบล๊อคเส้นทางมีผลต่อการเลียนแบบการลากเส้นของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     ผลของการใช้เทคนิคทีช (TEACCH ) ร่วมกับกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิตตามวิถีอีสานเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณึศึกษา : หน่วยบริการวาปีปทุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     ผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกยืนที่มีต่อการเดินของเด็กสมองพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา: การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบบริหารสมอง brain gym เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของสมรรถภาพทางกายในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ดาวน์โหลด
     การศึกษารายกรณีของบุคคลออทิสติกเพื่อพัฒนาสมาธิสั้นด้วยเทคนิควิธีชี้แนะทางร่างกายดาวน์โหลด
     ผลการใช้กิจกรรมการปั้นเพื่อความคล่องแคล่วของมือในเด็กที่มีความปกพร่องทางสติปัญญาดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการใช้ชุดบัตรภาพสี เพื่อพัฒนาทักษะการรู้จักสีของบุคคลบกพร่องด้านสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมกระดานจับคู่รูปทรงเรขาคณิตหรรษา ที่มีผลต่อความเข้าใจรูปทรงเรขาคณิต ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     ผลการเพิ่มทักษะการรอคอยในเด็กที่มีพฤติกรรมไม่นิ่งโดยใช้เทคนิคการชี้แนะ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณีศึกษา:เด็กชายวัชรพงษ์ ผลสง่าดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมห่วงสวมหลักที่มีผลต่อพฤติกรรมกระตุ้นตนเองของบุคคลพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ 7 ทักษะตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการใช้เบี้ยอรรถกรเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน: การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     ผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกลุกขึ้นยืนต่อความสมดุลขณะเคลื่อนไหวในท่านั่งของเด็กสมอง พิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา: การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     การใช้ชุดกิจกรรมชุดฝึกการลากเส้นตามแนวดินน้ำมันมีผลต่อการเลียนแบบการลากเส้น ของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการใช้บัตรคำสระป๊อบอัพ เพื่อพัฒนาการจำสระเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     การศึกษาผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อแบบทำให้ที่มีต่อช่วงการเคลื่อนไหว ของข้อไหล่ในเด็กสมองพิการ: การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     การพัฒนาเด็กสมาธิสั้นด้วยกิจกรรมศิลปะดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการปรับพฤติกรรมการถ่มน้ำลายด้วยเทคนิคการยับยั้งพฤติกรรมในเด็กที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา : การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     การศึกษาผลการออกกำลังกายด้ายถุงทรายที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและ แขนของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย การศึกษารายกรณีดาวน์โหลด
     การศึกษาเรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกทักษะและสื่อการเรียนรู้ค่าจำนวนตัวเลข 1-5 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาดาวน์โหลด
     ผลของการใช้ระบบกล่องงานที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ตามจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนดาวน์โหลด
     ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความ ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามดาวน์โหลด
     ผลการใช้ชุดกิจกรรมสมุดภาพที่มีต่อทักษะการแยกแยะเพศชาย หญิง ของเด็กที่มีความ บกพร่องด้านสติปัญญาดาวน์โหลด
     ผลการใช้ชุดกิจกรรมการฝึกลงน้ำหนักที่มีต่อทักษะการยืนลงน้ำหนักของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพดาวน์โหลด
     ผลการใช้เทคนิคการชี้แนะ และเทคนิคการเสริมแรงทางบวก ที่มีต่อพฤติกรรมโยนสิ่งของ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาดาวน์โหลด
     การสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ตุลาคม 2561


คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 23 คน
หมายเลข IP 54.162.118.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 161,837

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่ 268 หมู่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
Tel : 043-971036  Fax : 043-971001
Email : special_510@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.